Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau – „Taisyklės”) reglamentuoja Danguolės Miknevičienės Individualios veiklos nr. 020322 elektroninės parduotuvės lankytojo ir pirkėjo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis sutinkate, kad Danguolė Miknevičienė Individualios veiklos nr. 020322 juos tvarkys ir saugos šiose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.3 Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

2.Pagrindinės sąvokos

2.1. Duomenų valdytojas – Danguolė Miknevičienė Individualios veiklos nr. 020322, kurios veiklos vykdymo vieta yra Kovo 11-osios g. 22, Girstupio Turgus, LT-51349 Kaunas, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas danguole@auginkpats.lt, tel.+37061041850. 2.2. Duomenų subjektas – Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, užsiregistravęs ar įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje auginkpats.lt

2.3. Asmens duomenų tvarkymas – bet kurie su asmens duomenimis atliekami veiksmai: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.4. Automatinis būdas – reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Danguolė Miknevičienė Individualios veiklos nr. 020322 patvirtina, kad asmens duomenys yra renkami prekybos tikslais ir tvarkomi, vadovaujantis sąžiningumo, teisėtumo ir tikslumo, taip pat pagarbos asmens teisės į privatumą principais.

3.2. Pirkimo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais. Pirkėjas turi teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis, keisti ir (arba) atnaujinti pateiktus duomenis.

3.3. Pardavėjas prekybos tikslais tvarko tokius Pirkėjų asmens duomenis:

vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; adresas (prekių pristatymui); IP adresas; prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris); Pirkėjo pirkimo istorija.

3.4. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu naudojant pas Danguolė Miknevičienė Individualios veiklos nr. 020322 svetainės www.auginkpats.lt įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.5. Pardavėjas renka ir tvarko Pirkėjo asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) tam, kad galėtų apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus; išrašyti finansinius dokumentus; išspręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ar pristatymu;

3.6. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Administracijos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

3.7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo bendrovės vadovas ar jo paskirtas darbuotojas.

3.8. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami. Galimybė susipažinti su asmens duomenimis sudaroma Duomenų valdytojui pateikus rašytinį prašymą dėl susipažinimo su asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

4.2. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu el. pašto adresu. 4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Duomenų valdytojui rašytinį prašymą paštu, faksu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. Duomenų valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

4.4. Duomenų valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

4.5. Duomenų valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5.Duomenys apie svetainės lankymą

5.1. Lankymosi svetainėje metu gali būti renkami tokie duomenys: naudojamo kompiuterio, telefono ar kito įrenginio, turinčio galimybę naršyti internete, IP adresas, jo geografinė buvimo vieta, naršyklės tipas, apsilankymo svetainėje šaltinis, apsilankymo laikas ir trukmė, duomenys apie tai, kokie puslapiai svetainėje buvo peržiūrėti ir koks jų kiekis. Šie duomenys leidžia pritaikyti svetainės turinį lankytojo naršyklei bei suteikia statistinę informaciją apie svetainės lankytojus. Šie duomenys nėra naudojami ir iš jų negalima nustatyti lankytojo asmenybės.

5.2. Svetainėje naudojami slapukai (angl. „cookies“) : sesijos palaikymo slapukas ir lankomumo statistikos slapukai. Jie nerenka asmeninės informacijos ir yra skirti tik atpažinti ankstesnį svetainės naudotoją . Jie gali būti panaudoti svetainei administruoti, taip pat tam, kad galėtume nustatyti, kada svetainė yra lankoma to paties lankytojo, siekiant individualizuoti svetainėje pateikiamą turinį. Pirkėjas bet kuriuo momentu gali atsisakyti slapukų naudojimo: dauguma interneto naršyklių suteikia galimybę uždrausti slapukų naudojimą. Tačiau tai gali apsunkinti svetainės naudojimą.

6.Asmens duomenų perdavimas

6.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi sutartis dėl prekių pristatymo ir kurie užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

6.2. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

7.Asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 10 metų nuo paskutinio pirkimo teisės aktuose numatytais tikslais, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimą, įpareigojantį saugoti apskaitos dokumentus, sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus. Atlikus pakartotinį pirkimą, terminas atsinaujina.

7.2. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Duomenų subjekto asmens duomenys sunaikinami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.Taisyklių galiojimas ir keitimas

8.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, apie tai pranešdamas www.auginkpats.lt svetainėje.

8.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos.

8.3. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su naująja Taisyklių redakcija.